କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍

ଚାଲ ତୁମର ବୋତଲ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବା |

ଆଦର୍ଶ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ କିପରି ପାଇବେ |

ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁ, ନିଶ୍ଚିତ କରୁ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର G ତିଆରି କରୁ |ଲାସ୍ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ବଜାରଯୋଗ୍ୟ ଫଳାଫଳ ସହିତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ସତ୍ୟ ହୁଏ |

ତୁମର ଧାରଣା ଆମକୁ କୁହ |

ଆମକୁ ତୁମର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପଠାନ୍ତୁ |

 

ନମୁନା ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

 

ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |

 

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ |

ଶିଳ୍ପରେ ଆମର ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆମେ ତୁମର ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂକୁ ତୁମର ଡିଜାଇନ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମେଳାଇବା ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ |

ସାମଗ୍ରୀ
ସୂଚକ ଭରିବା କ୍ଷମତା |
ବନ୍ଦ ଅଂଶଗୁଡିକ |
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ |
ସାମଗ୍ରୀ
ସାମଗ୍ରୀp06_s03_pic_02

 

ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଉଚ୍ଚ ଧଳା ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯାହା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ |

ଏହା ସହିତ, ଆମର ଚୟନ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ବୋରୋସିଲିକେଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି |

ସୂଚକ ଭରିବା କ୍ଷମତା |

p06_s03_pic_02

ସୂଚକ ଭରିବା କ୍ଷମତା |

 

ଗୋଟିଏ ବଜାରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଆମର ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଅନେକ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, medicine ଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

ତେଣୁ, ଆମର ପାତ୍ରଗୁଡିକର ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାର ଥାଏ ଏବଂ କଣ୍ଟେନର ସ୍ଥାନକୁ ବ imize ାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭରିବା କ୍ଷମତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇପାରେ |

ବନ୍ଦ ଅଂଶଗୁଡିକ |

ବନ୍ଦ ଅଂଶଗୁଡିକ |p06_s03_pic_03

 

ତୁମର ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂର ବିବିଧତା ଏବଂ ଦୃ ness ତା ସହିତ ମେଳ କରିବାକୁ, ଆମେ ସିଲ୍ ଅଂଶ ଏବଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସିରିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁ |

ଆମର କର୍କସ୍, ସ୍କ୍ରୁ ଲିଡ୍, ସ୍ପ୍ରେର୍, ଡ୍ରପର୍, ପମ୍ପ ହେଡ୍ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ବାଛନ୍ତୁ |

ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ |

ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ |p06_s03_pic_04

 

ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂର ଡିଜାଇନ୍କୁ ଆଖିଦୃଶିଆ ରଙ୍ଗ, ପ୍ରିଣ୍ଟ୍, ଏବଂ ଡିକଲ୍ସ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବୋତଲର ଚେହେରାକୁ ବ enhance ାଇଥାଏ |

ତୁମର ଫ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଫିନିଶ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋପ୍ଲେଟିଂ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍, ସ୍ପ୍ରେ ପେଣ୍ଟିଂ, କିମ୍ବା ଲେବଲ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସଠିକ୍ ଉପକରଣ ଅଛି |

ଗ୍ରାହକ ସମର୍ଥନ

ସେବା ଉପରେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ is ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁ |ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି |

p05_s05_icon_1

ଷ୍ଟକ୍ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦ |

p05_s05_icon_2

ବଡ଼ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ରିହାତି |

p05_s05_icon_3

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ରଗାମୀ ସମୟ |

p05_s05_icon_4

ନିମ୍ନ MOQ |

p05_s05_icon_5

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା

p05_s05_icon_6

8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା |