Özbaşdaklaşdyrma

Çüýşeleriňizi düzeliň

Ideal aýna gaplamany nädip almaly

Önümçilik prosesinde her ädimiňizi siziň bilen işleýäris we G-ni ýasaýaryslassGaplamak ideýalary ajaýyp we satuw netijeleri bilen amala aşýar.

Pikirleriňizi aýdyň

Suratlaryňyzy bize iberiň

 

Nusgalary barlaň

 

Taýýar önümleri alyň

 

Her jikme-jigi özleşdiriň

Bu pudakdaky köp ýyllyk tejribämizden peýdalanyp, aýna gaplamalaryňyzy dizaýn ideýalaryňyza laýyklaşdyrmak we işlemegi we estetikany ýokarlandyrmak bilen netijeli düzmäge kömek edýäris.

Material
Görkeziji doldurmak ukyby
Osapylýan bölekler
Gaýtadan işlemek
Material
Materialp06_s03_pic_02

 

Ekologiýa taýdan arassa we çydamly ýokary hilli ýokary ak aýnany ulanýarys.

Mundan başga-da, saýlamak üçin ýokary borosilikat aýna bar

Görkeziji doldurmak ukyby

p06_s03_pic_02

Görkeziji doldurmak ukyby

 

Marketekeje bazar bilen çäklenmän, aýna gaplamalarymyz azyk, içgi, kosmetika, derman we beýleki amaly önümler üçin amatly pudaklarda ulanylyp bilner.

Şonuň üçin konteýnerlerimiziň dürli görnüşleri we ululyklary bar we konteýner giňişligini giňeltmek üçin dürli doldurma kuwwatlaryny dolandyrmak üçin döredilip bilner.

Osapylýan bölekler

Osapylýan böleklerp06_s03_pic_03

 

Aýna gaplamalaryňyzyň dürlüligine we berkligine laýyk gelmek üçin, möhürleýji bölekleriň we enjamlaryň bir toparyny hödürleýäris.

Dykylyklarymyzdan, nurbat gapaklaryndan, pürküjilerden, damjalardan, nasos kellelerinden we ş.m. laýyk önümleri saýlaň.

Gaýtadan işlemek

Gaýtadan işlemekp06_s03_pic_04

 

Aýna gaplamalaryňyzyň dizaýnyny gözüňizi özüne çekiji boýaglar, yzlar we çüýşäňiziň keşbini ýokarlandyrýan bezegler bilen tamamlaň.

Aýazly gutarmak, elektroplatirlemek, ekranda çap etmek, pürküji reňklemek ýa-da bellik etmek gerekmi, bu işi ýerine ýetirmek üçin dogry gurallarymyz bar.

Müşderi hyzmady

Biziň ünsümiz hyzmata gönükdirilendir we zerurlyklaryňyza laýyk gelýän aýna çüýşeleri hödürlemek üçin ähli tagallalary edýäris.Ilkinji hyzmatdaşlykdan bilýärsiňiz.

p05_s05_icon_1

Bir Stockada önümleriň köp mukdary

p05_s05_icon_2

Uly sargyt üçin arzanladyş

p05_s05_icon_3

Gysga wagt

p05_s05_icon_4

Pes MOQ

p05_s05_icon_5

Taslamany doly dolandyrmak

p05_s05_icon_6

8 sagatdan jogap