Zawodymyz

Zawodyň göni üpjünçiligi, hili we eltiş wagty berk gözegçilikde saklanyp bilner.

Çäklendirilmedik aýna gaplamak mümkinçilikleri

Taslamaňyzy netijeli ýerine ýetirmek üçin ösen maşynlar we on önümçilik liniýasy bilen enjamlaşdyryldy.

40000㎡

Ösümlik meýdany

36.5million

Ualyllyk mümkinçilik

30ton

Daily Ouput

10+

Önümçilik çyzyklary

Önümçilik döwründe esasy pursatlar

Işgärlerimiziň hemmesi, aýna konteýnerimiziň önümçiliginiň dowamynda jikme-jikliklere ünsi jemläp, garaşylýan bazaryň özüne çekijiligi we işleýiş aýratynlyklary bilen gaplamaga öwürýär.

p07_s04_pic_01

Eremek

Aýna gaplarymyz üçin soda-hek aýnasy diýilýän deslapky önümleri döretmek üçin 1500 at peçiň içinde kremnini, gazlandyrylan kül, küllet we hek daşyny eredýäris.

p07_s04_pic_02

Şekil

Öňünden ýasalan gap, iki bölekli galyba girýär we daşky böleginiň ähli bölekleri galyndy diwarlary bilen birleşýänçä, çüýşäni döredýär.

p07_s04_pic_03

Sowatmak

Konteýnerleri emele getirenimizden soň, materialdaky islendik stresleri ýeňletmek üçin ýöriteleşdirilen peçiň içinde ýuwaş-ýuwaşdan 198 to sowadýarys.

p07_s04_pic_04

Doňdurma prosesi

Konteýnerler sowadylanda, aýazly effekt döretmek üçin aýna bankalarymyza, turbalarymyza we çüýşelerimize kislotany dökmek ýa-da çäge siňdiriş bejergisini ulanýarys.

p07_s04_pic_05

Silüpek ekrany çap etmek

Abraýly dizaýny gazanmak üçin logotipleri, ady we beýleki maglumatlary göni aýna gaplara birleşdirmek üçin iň soňky ýüpek ekran çap ediji maşynlary ulanýarys.

p07_s04_pic_06

Spreý örtük

Toparymyz, özüne çekiji reňklere ýetmek we markaňyzy takyk çap etmek üçin ýokary hilli boýag örtügini öz içine alýar.

p07_s05_pic_01

Reňk çaltlygy synagy

p07_s05_pic_02

Örtük ýelme synagy

p07_s05_pic_03

Gaplamak barlagy

p07_s05_pic_04

QC topary

Hil barlagy

Lena abraýy, berk hil gözegçilik barlagymyz sebäpli müşderilerimizden alan ynamymyzdan gelýär.Aýratyn toparymyz önümçiligiň dowamynda konteýnerlerimizi yzygiderli barlaýarka, adam ýalňyşlyklaryny azaldýan doly awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalaryna maýa goýduk.

Gradeokary derejeli gaplar bilen müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bilersiňiz we olaryň ynamyny gazanyp bilersiňiz.