Bal Jamy Duzly Spice üçin tegelek aýna banka

Gysga düşündiriş:

 • IOMIT GRADE GLAS
 • MÖHÜRMEK WE SÖ .GI
 • DÜZGÜN BOLANOK
 • KLASSIK DIZAYNY

 • MOQ:Aksiýadaky çüýşeler üçin MOQ 1000pc ;
  Customöriteleşdirilen çüýşeler üçin MOQ 30000pc.
 • Eltip bermegiň wagty:3-7 günüň içinde aksiýa ;
  Düzeltmek zerur bolanda 20-30 gün.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  • 【Saglyk we çydamlylyk】 - Bu ýokary hilli iýmit derejeli aýnadan, BPA-dan erkin, 100% gaýtadan işlenip bilinýän, zäherli däl, konserwantdan ýasalan bu kiçijik giň agzy ýasalan gaplar, gapak demirden, çydamly we açyk.Bu kiçijik aýna bankalary dürli maksatlar üçin million gezek aňsatlyk bilen ulanyp bolýandygy sebäpli, altyn gapakly bu natal-ya gutujy gaplary hem arassalamak aňsat.Gap-gaç ýuwýan maşyn howpsuz (gap-gaç ýuwýan maşynda gapaklar maslahat berilmeýär)
  • Daily Gündelik ulanmak üçin ajaýyp】 - Bu mason bankalarynyň bezegini ojak, mikrotolkunly peç, howpsuz we sagdyn goýup bolýar, çaga iýmit bankalary berk ýapgy bilen gelýär, şonuň üçin gatyk, parfit ýa-da süýt taýýarlanylandan soň saklap bilersiňiz. dökülmek howpy bolmazdan daşamak.Jam, bal, parfit, süýji we monjuk gapaklary bolan bu jele bankalaryna ulanylýar ýa-da bir gezek ulanylýan gaplaryň ýerine bu gaýtadan ulanylýan jam bankasyny ulanyň.

  Maglumatlary görkez

  场景13

  Howa geçiriji möhür

  Çüýşäniň agzynyň daşky halkasynyň spiral dizaýny we galaýy möhürleýji gapagy ony berk möhürleýär, şonuň üçin tersine suw akmaz we täzeligi gorap saklamakda hem rol oýnaýar.

  场景11

  Smoothumşak agyz

  Tegelek çüýşäniň agzy owadan görünýär we elleriňizi dyrmaýar.Galyň aýna dizaýny ony durnuklaşdyrýar, döwmek aňsat däl.

  场景12

  Aç-açan beden

  Aç-açan beden bilen, gapagy ýapyk görnüşde mazmuny görüp bilersiňiz.Ajaýyp çüýşäniň beden dizaýny size ajaýyp wizual lezzet berýär.

  Goýmalar

  HER GÖRNÜŞDE PE USDALY

  Islendik ýerde ýerleşdirip bolýar

  Bedatylýan otagyňyzy, okuwyňyzy, aşhanaňyzy, zalyňyzy, hammamyňyzy we zerur ýeriňizi bezäp bilersiňiz.

  El bilen ýasalan sowgat hökmünde ulanylyp bilner

  Şeýle hem, çagalaryňyzyň el bilen işlemek endiklerini ulanyp, döredijilik oýnap we sowgatlaryň dürli görnüşlerini dizaýn edip bilersiňiz.

  Ol zatlary saklap bilýär

  Icesakymly ysly zatlar, apotekary, jele, puding, jam, salat sousy, duz, bal, hammam duzlary, sarymsak, dodak gabygy, losýon we ş.m.

  Möhüm ýagdaýlarda ulanylyp bilner.

  Toý, doglan gün toýy, esasy dynç alyş dabarasy, çaga duşy we ş.m.Her jikme-jiklik siziň üçin taýýarlanýar.


 • Öňki:
 • Indiki: