Biz hakda

04

Kompaniýanyň tertibi

Hytaýda ýöriteleşdirilen aýna çüýşelerini öndüriji “Xuzhou Lena Import and Export Co. Ltd.”, aýna gaplama çözgütleri bilen üpjün etmekde 12 ýyldan gowrak tejribe toplady.

Içgi çüýşeleri, şireli çüýşeler, süýt çüýşeleri, ýakymly çüýşeler, kosmetiki çüýşeler, aromaterapiýa çüýşeleri, efir ýagy çüýşeleri, şem gaplary, bal bankalary, bankalar, kofe bankalary, azyk saklaýan gaplar we ş.m. ýaly dürli aýna gaplaýyş çüýşelerini hödürleýäris. .

Pikirleriňize görä isleýän gaplama çüýşäňizi dizaýn edip biljek özboluşly dizaýn toparymyz bar.Özboluşlylygy hormatlaýarys we goldaýarys we pikirleriňizi hakykata öwürýäris.Bu nähili jadyly zat bolar.

Aýna çig malymyz berk hil barlagyndan geçdi, milli we eksport standartlaryna laýyk gelýär we goldaw barlaglary geçirildi.Şol bir wagtyň özünde önümçilik bölümimiz, girdejileriňizi ýokarlandyrmak üçin hiline gözegçilik etmek bilen çykdajylary berk gözegçilikde saklamak üçin doly önümçilik dolandyryş ulgamyna eýedir.

 

Şeýle hem, kompaniýamyzda aýna çüýşeleri çuňňur gaýtadan işlemek üçin ähli elektrikli dekal maşynlar bar.Çuňňur işimiz dekal, ýüpek ekrany çap etmek, gyzgyn möhürlemek, aýaz, çäge basmak, reňklemek we elektroplatirlemek we ş.m. öz içine alýar. OEM we ODM buýrugy kabul edilýär, öz pikiriňiz we çyzgyňyz bilen birmeňzeş çüýşeleri dizaýn etmekden ýa-da öndürmekden hoşal.Etjek bolýan zadymyz, her bir dostuňyza bir gezeklik hyzmat bermekdir.

Halkara satuw toparymyz ajaýyp aragatnaşyk endiklerine eýedir we müşderilerimiziň hakyky aladalaryna düşünip biler.Birnäçe ýyllap çeken zähmetimizden soň, müşderilerimiz bilen gowy gatnaşyk gurduk we olaryň dünýädäki ynamyny gazandyk.

Önümlerimize doly ynanýarys we gözden geçirmek üçin mugt nusgalary berip bileris.Aýna önümlerimiz dünýäniň 100-den gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edildi.

Zawodymyza baryp görmek we gepleşik geçirmek üçin hoş geldiňiz.

07
02
4
14
11
1